04

سپتامبر

سیزدهم شهریور؛ روز بزرگداشت حکیم ابوریحان بیرونی

خانه به دوشی استعداد درخشان به جهت درک خرافی و ناصحیح حاکمان از علم   «چون در کار مردم روزگاران می­ نگرم، همگان در سراسر گیتی،«سیمای نادانی» بر خود گرفته­ اند و به نادانی خود افتخار می­ کنند و با اهل فضل دشمنی می­ ورزند. همه، آراستگان به زیور دانش را می­ آزارند و گونه گونه ستم […]