11

شهریور

یازدهم شهریور؛ روز تنظیم تقویم

خیام کشف دیر هنگام استعداد به جهت تنگ نظری و ناکارآمدی منتقدان انتقاداتی تند و رندانه­ در رباعیاتی که در مورد صحت انتساب بسیاری از آن­ها به حکیم عمر خیام، تشکیک و تردید بسیار است، سبب گشته تا به وی که در ریاضیات، نجوم، طب و حکمت یگانه­ ی دوران بود و تقویمی را با حمایت سلطان […]