استعدادیابی چندبعدی

استعدادیابی چندبعدی چیست؟

شناسایی استعدادهای بالقوه یک فرد در  شرایط فعلی زندگی اش و طراحی یک برنامه چند بعدی و متمایز برای ارزیابی نیازهای بالقوه فردی (تحصیلی-شغلی) و اجتماعی است.  فرد در این برنامه قادر خواهد بود تصمیم بگیرد در کدام یک ازمسیرهای پیشنهاد شده مختص به خودش قدم بردارد.

 این یک جهش فردی  در سبک زندگی آگاهانه است.

استعدادیابی چندبعدی

دیدگاه ما از برنامه استعدادیابی چندبعدی بر اساس بومی سازی مدلی است که توسط یک روانشناس کانادایی- فرانسوی به نام گانیه توسعه یافته است. در طول 10 سال گذشته، تعریف گانیه دیدگاه آموزش و پرورش استرالیایی‌ها را در مورد توانایی های بالای کودکان و تبدیل آن به موفقیت بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

فرانکوئیس گانیه استعداد را اینگونه تعریف می کند:

استعداد، ناظر به توانمندی فرد حداقل در یک حوزه است که به صورت نظام‌مندی رشد یافته و او را جزء 10% افراد برتر در آن زمینه قرار داده است.

هدف اصلی شناسایی استعدادهای افراد، کمک به آنها برای شناخت بهتر از خود و متناسب سازی یک برنامۀ  زندگی فردی بر اساس نیازهای روزانه شان است.  این برنامه ی جامع توسط دکتر فیروزمنش با عنوان استعدادیابی چندبعدی (MDTI) نامگذاری شده است.

 ازنظر ایشان امروزه انجام  استعدادیابی یک تصمیم یا انتخاب غیرضروری نیست؛ بلکه سرمایه گذاری  برای آینده ای روشن و موفقیت در زندگی است.

نظر شما :