16

شهریور

استاد علی اکبر صنعتی

شروع دیر هنگام مسیر شکوفایی به جهت فقر مالی استعدادی درخشان استاد علی اکبر صنعتی اگر به خاطر فقر مالی و تنگدستی بی حد و حصر نبود، بی بی یا همان مادر، علی اکبر این استعداد درخشان نقاشی و مجسمه سازی ایران زمین را به یتیم خانه نمی­ سپرد و خود برای گریز از دلتنگی تن به […]