24

آگوست

یکم شهریور؛ روز پزشک

معرفی مختصر «طب صناعتی است که بدان صحت در بدن انسان نگاه دارند، و چون زایل شود، باز آرند. و بیارایند او را به درازی موی و پاکی روی و خوشی بوی و گشادگی. اما طبیب باید که رقیق الخلق، حکیم النفس و جیدالحدس باشد و هر طبیب که شرف انسان نشناسد، رقیق الخلق نشود.»  چهار مقاله­ […]