07

نوامبر

نقشِ مدرسه­ ی مناسب در استعدادپروری نوجوانان

سیزده آبان؛ روز ملی دانش آموز نقش مدرسه­ ی مناسب در استعدادپروری نوجوانان در جهان امروز، جایگاه شغلی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی، تماما به  استعدادیابی (Talent Discovery)، استعدادپروری (Talent development) و مدیریت استعداد (Talent management) بستگی دارد. نوجوانان، نیازمند اعطای فرصت­ هایی جهت نمایش استعدادهایشان هستند و دانش آموزان با انگیزه و کوشا، این قابلیت را […]