19

شهریور

استاد محسن سهیلی

شکوفایی دیر هنگام استعداد به جهت باورهای عمومی غلط استاد محسن سهیلی با وجود آنکه در دوران طفولیت، روی دیوار مهمان خانه­ ی محسن سهیلی از استعدادهای درخشان نقاشی ایران زمین، سه تابلوی نقاشی بود که همه ­ی حواسش را به خود جلب کرده بودند و اینکه چگونه آن خطوط ساده چنان در کنار هم قرار گرفته […]