18

شهریور

استاد جواد حمیدی

رفتار ناشایست نظام رسمی آموزشی با استعدادی درخشان به سبب عدم تشخیص تمایز او با دیگران   اگر معلم ابتدایی جواد حمیدی، یکی از درخشان­ ترین استعدادهای نقاشی معاصر ایران، متوجه تفاوت و تمایز این کودک نخبه با دیگر شاگردانش می­ شد، هرگز در اولین روز مدرسه، دست به ترکه نمی ­برد و به خاطر مشقی بی […]