استعدادیابی سمتکو

برنامه جامع استعدادیابی چندبعدی سمتکو اعتقاد دارد که استعدادها قابلیت های طبیعی برای انجام سریع و آسان انواع خاصی از کارها هستند. سمتکو 19استعداد مختلف را اندازه گیری می کند، از استدلال تا استعدادهای تحصیلی تا شخصیت محل کار.

این توانایی ها مربوط به آموخته های شما در مدرسه یا علایق شما نیست، که می تواند در طول زمان تغییر کند.

استعدادها قابلیت هایی هستند که با آنها متولد شده اید، بنابراین می توانید از نتایج برنامه استعدادیابی چندبعدی خود برای تصمیم گیری در انتخاب حرفه و شغل خود و یا رشته تحصیلی استفاده کنید

نظر شما :